Treball x Projectes

27 canvis clau per iniciar el treball per projectes

Darrerament se sent a parlar molt del treball per projectes. Però què implica realment treballar per projectes? Quins canvis cal que duguis a terme a la teva aula i a la teva escola?

En aquest article t’explico de manera resumida els canvis que considero que has de dur a terme a la teva aula o la teva escola per poder treballar per projectes.

Aquests canvis fan referència a:

 • Canvis en la concepció de l’aprenentatge
 • Canvi de rol del mestre/a
 • Canvi de rol de l’alumne/a
 • Canvis a l’aula
 • Canvis organitzatius: Horari – Espais – Recursos
 • Canvis en l’avaluació

Espero que aquestes orientacions tan resumides et puguin ser útils i t’orientin per animar-te a treballar per projectes a la teva escola. També poden ser útils per fer un exercici d’anàlisi en el cas de les escoles que ja hi treballeu.

 

Quins canvis cal que duguem a terme per treballar per projectes?

Si volem aplicar el treball per projectes, cal que fem una sèrie de canvis en les metodologies d’ensenyament- aprenentatge tradicionals.

 

CANVIS EN LA CONCEPCIÓ DE L’APRENENTATGE

Els canvis que proposo en relació a la concepció de l’aprenentatge són els següents:

 • Aprenentatge memorístic ➡️ Aprenentatge significatiu.
 • Continguts aïllats de la realitat ➡️ Continguts útils i propers per l’alumne/a.
 • Aprenentatge individual ➡️ Aprenentatge en contacte amb els altres.
 • Important què sap l’alumne/a ➡️ Important què sap i com aprèn cada alumne/a.
 • Important aprendre continguts ➡️ Important aprendre a aprendre.
 • Per aprendre depenen de l’adult ➡️ Es potencia que siguin autònoms aprenent.
 • L’aprenentatge es relaciona amb “nomenar i memoritzar” ➡️ Es construeix coneixement perquè puguin transferir el seu aprenentatge.
 • Es dóna molta importància a les respostes ➡️ Es dóna molta importància a les preguntes.

 

 

CANVI DE ROL DEL MESTRE/A

Els canvis que proposo en relació al rol del mestre/a són els següents:

 • Mestre/a transmissor de coneixement ➡️  Mestre/a com a guia/ acompanyant.
 • Mestre/a com a única font de coneixement ➡️ Mestre/a com a orientador.
 • Mestre/a té raó absoluta ➡️ Mestre/a aprèn a escoltar els alumnes.
 • Mestre/a treballa individualment ➡️ Mestres treballen en equip.

 

 

CANVI DE ROL DE L’ALUMNE/A

Els canvis que proposo en relació al rol de l’alumne/a són els següents:

 • Poc protagonisme alumnes ➡️ Alumne/a protagonista del seu aprenentatge.
 • Alumnes callats i obedients ➡️ Alumnes crítics i reflexius.
 • Alumnes passius i quiets ➡️ Alumnes actius, participatius i amb iniciativa.

 

 

CANVIS A L’AULA

Els canvis que proposo en relació a l’aula són els següents:

 • Classes silencioses ➡️ Classes participatives.
 • Alumnes aïllats ➡️ Diàleg i comunicació entre els alumnes.
 • Es potencia la competitivitat ➡️ Es potencia la cooperació.

 

 

CANVIS ORGANITZATIUS

Els canvis que proposo en relació a l’orgnització són els següents:

 

HORARI:

 • Horari fragmentat en franges horàries ➡️ Horari globalitzat.
 • Coneixement fragmentat per àrees ➡️ Coneixement interdisciplinari.
 • Horaris molt rígids ➡️ Horaris més flexibles.

 

ESPAIS:

 • Aula sempre espai d’aprenentatge ➡️ S’utilitzen diferents espais.
 • Distribució a l’aula rígida ➡️ Flexibilitat i mobilitat dins de l’aula.

 

 

RECURSOS

 • Recurs d’aprenentatge el llibre de text ➡️ Recursos d’aprenentatge molt diversos.
 • Material individual de l’alumne ➡️ Material del grup i per compartir.

 

CANVIS EN L’AVALUACIÓ

Els canvis que proposo en relació a l’avaluació de l’aprenentatge són els següents:

 • Avaluació basada en uns resultats ➡️ Avaluació contempla el procés d’aprenentatge.
 • Mestre/a és l’únic avaluador ➡️ Es potencia l’autoavaluació i la coavaluació.
 • Eina utilitzada: exàmens ➡️ Eina utilitzada: Rúbriques, observació continuada, tasques realitzades, portafoli …

 

Què necessites per poder aplicar aquests canvis?

Per poder iniciar el treball per projectes a la teva escola és imprescindible que es compleixin una sèrie de condicions:

 • Suport per part de l’equip directiu.
 • Implicació per part del claustre.
 • Formació del professorat.
 • Hores de coordinació entre els docents.
 • Treball en equip per part dels mestres.
 • Canvis metodològics, organitzatius i en l’avaluació.
 • Implicació de les famílies en les activitats que es duen a terme a l’escola.

 

Conclusió

Considero que el treball per projectes és una filosofia, una manera d’entendre com aprenen les persones, que va molt més en línia amb els canvis socials que estem vivint actualment. Les metodologies de memoritzar, copiar, recitar, obeir, callar …. impulsades fins ara en el sistema educatiu estant totalment desfasades.

Amb el treball per projectes es potencia que els infants siguin autònoms, que tinguin esperit crític, que sàpiguen treballar en equip, que siguin creatius, que pensin i raonin, que vulguin aprendre, que potenciïn les seves habilitats per resoldre problemes …

El treball per projectes potencia que els infants desenvolupin habilitats/ destreses/ capacitats/ actituds que els seran molt útils per adaptar-se el dia de demà en la societat i els permetrà ser persones capaces de donar respostes als reptes que se’ls plantegin.

T’animo a impulsar el treball per projectes a la teva escola i espero que les orientacions que et dono en aquest article et siguin útils ?

Nati Bergadà

Comments are closed